1

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

 

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“

 

Projekto vykdytojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai Dūseikių socialinės globos namai

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“

Projekto numeris Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-16-0002
Projekto vertė 1.075.874,94 Eur
ES lėšos 957.528,70 Eur
LR valstybės biudžeto lėšos 118.346,24 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Sutarties pasirašymo data 2020 m. gruodžio 22 d.
Įgyvendinimo pabaiga 2023 m. vasario 28 d.

 

Projekto poreikis. Mažeikių rajono savivaldybėje nesudarytos galimybės asmenims su proto ir/ar psichikos negalia gauti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Problemai spręsti Projekto metu planuojama statyti vienus naujus grupinio gyvenimo namus (GGN) Mažeikiuose bei įsigyti 2 sklypus su pastatais Mažeikiuose ir Viekšniuose ir pritaikyti šiuos pastatus GGN veiklai. Užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtrai numatoma remontuoti turimus pastatus Mažeikiuose (Pavenčių g. 4) ir Viekšniuose (Bažnyčios g. 15A).

Projekto rezultatai. Projekto metu tikslinei grupei bus sukurta 30 apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros vietų. Projekto vykdytojas kartu su partneriais užtikrins, kad visose modernizuotose įstaigose bus apgyvendinta ir paslaugas gaus 20 tikslinės grupės narių iš pertvarkomų Dūseikių socialinės globos namų naujai steigiamuose GGN bei GGN gyventojams pagal jų individualius veiklos planus būtų teikiamos dienos užimtumo, darbinių, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Likusios 10 vietų apgyvendinimo paslaugų įstaigose bus skirtos Mažeikių rajono gyventojams, priklausantiems tikslinei grupei ir kuriems nustatytas tokių paslaugų poreikis.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos.

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, atnaujintos ir įsigytos infrastruktūros priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins Mažeikių rajono savivaldybė savo lėšomis. Už veiklų vykdymą bus atsakingi projekto partneriai – Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“.


2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo asmeninės pagalbos teikimo projektą

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

3. gyvena vieni.

2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą

“Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas;
 • Informavimas;
 • Asmens higienos paslaugos (rūbų skalbimo, džiovinimo, lyginimo, maudymosi vonioje ir duše, plaukų kirpimo paslaugos);
 • Sociakultūrinės paslaugos (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams).

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas: saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (šokių kolektyvas “Nenuoramos”, kapela “Nu lekam”, ansamblis “Skambesys”), užimtumas amatų būreliuose ar klubuose;
 • Individuali paslauga neįgaliajam;

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą

“Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje projektas

Projekto tikslas – plėtoti ir stiprinti žmonių su negalia gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius tarpusavyje ir su kitomis bendruomenėmis, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

2021 metais Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektas 

„Bėgant iš tylos pasaulio“

Stovyklų pagalba, skatinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų žmonių saviraišką įvairiose gyvenimo sferose, bei padėti spręsti problemas susijusias su kurtumo negalia.

 


2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Aktyvios fizinės veiklos treniruotės;

Projektą finansuoja:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Mažeikių rajono savivaldybė 

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą “Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2019-09 iki 2021-08  Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ projektą

Projektas skirtas: asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybėje.

Projektą finansuoja: 

logo

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

mazeikiu-neigaliuju-centras-a3-plakatas