1

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

 

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai Dūseikių socialinės globos namai

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“

Projekto numeris Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-16-0002
Projekto vertė 405.283,25 Eur
ES lėšos 357.960,5398 Eur
LR valstybės biudžeto lėšos 44.242,31 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 3080,40 Eur
Sutarties pasirašymo data 2020 m. gruodžio 22 d.
Įgyvendinimo pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto poreikis. Mažeikių rajono savivaldybėje nesudarytos galimybės asmenims su proto ir/ar psichikos negalia gauti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Problemai spręsti Projekto metu planuota įsigyti 3 apsaugotus būstus Mažeikių mieste, o užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtrai buvo numatyta remontuoti turimą pastatą Mažeikiuose (Pavenčių g. 4), įsigyti baldus ir įrangą.

Projekto rezultatai. Projekto metu tikslinei grupei buvo sukurtos 9 apgyvendinimo vietos 3 apsaugotuose būstuose su baldais ir būtina įranga bei suremontuotos patalpos Pavenčių g. 4, Mažeikiuose, jose įrengtos socialinės dirbtuvės/dienos užimtumo centras. Projekto vykdytojas kartu su partneriais užtikrins, kad apsaugotuose būstuose pirmiausia bus apgyvendinti tikslinės grupės nariai iš pertvarkomų Dūseikių socialinės globos namų, o įkurtose socialinėse dirbtuvėse / dienos užimtumo centre pagal jų individualius veiklos planus būtų teikiamos dienos užimtumo, darbinių, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos, kurios taip pat bus teikiamos ir 40 Mažeikių rajono savivaldybės tikslinės grupės asmenims iš VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Gyvenimo spalvos“.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos.

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, atnaujintos ir įsigytos infrastruktūros priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins Mažeikių rajono savivaldybė savo lėšomis. Už veiklų vykdymą bus atsakingi projekto partneriai – Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“.


1

VALSTYBĖS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS BENDRAI FINANSUOJAMAS SPORTO PROJEKTAS „MAŽEIKIŲ MIESTO STADIONO, ESANČIO SEDOS G. 57, ATNAUJINIMAS“ , KURĮ ADMINISTRUOJA CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Projekto vykdytojai Mažeikių sporto mokykla

Mažeikių rajono savivaldybės administracija,

Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras,

Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Projekto numeris NR. SP2022-1-39
Projekto vertė 556424,53
Sporto rėmimo fondo lėšos 438413,16
Savivaldybės biudžeto lėšos 118011,38
Sutarties pasirašymo data 2022-05-31
Įgyvendinimo pabaiga 2024-05-31

 

Projekto tikslas.

Įgyvendintu projektu siekiama gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę atnaujinant esamą sporto bazę Mažeikių mieste.

Projekto uždaviniai.

Atnaujinti Mažeikių miesto stadioną, esantį Sedos g. 57, Mažeikiai, pritaikant tikslinių grupių (neįgaliųjų, vietos bendruomenės narių, vaikų ir jaunimo iki 29 m.) poreikiams.

Projekto rezultatai.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta:

 • Kliūtis su vandens duobe – 1 vnt.;
 • Šuolio į aukštį sektoriaus zona – 1 vnt.;
 • Disko metimo sektorius – 1 vnt.;
 • Kamuolių gaudyklės – 2 kompl.;
 • 6 bėgimo takai, 100 m bėgimo takas;
 • Tribūnos kėdės – 500 vnt.;
 • Šuolių į tolį-trišuolio sektorius – 1 vnt.;
 • Rutulio stūmimo sektorius – 1 vnt.;
 • Liejama danga lengvosios atletikos sektoriams;
 • Futbolo vartai su tinklu – 2 vnt.;
 • Pandusai neįgaliesiems;
 • Taktiliniai paviršiai aklumo negalią turintiems asmenims;
 • Mobilūs dengti suoleliai – 8 vnt.

Projekto partneriai.

Projektas įgyvendintas kartu su partneriais:

 • Mažeikių rajono savivaldybės administracija;
 • Viešąja įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras;
 • Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija.

Projekto tęstinumo įsipareigojimai po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Bus vykdomos nemokamos fizinio aktyvumo veiklos (mankštos, futbolo, regbio, bėgimo, šuolių į aukštį ir šuolį į tolį treniruotės, disko metimo treniruotės) šioms projekto tikslinėms grupėms: vietos bendruomenės nariams, vaikams ir jaunimui.


2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo asmeninės pagalbos teikimo projektą

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;

3. gyvena vieni.

2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą

“Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas;
 • Informavimas;
 • Asmens higienos paslaugos (rūbų skalbimo, džiovinimo, lyginimo, maudymosi vonioje ir duše, plaukų kirpimo paslaugos);
 • Sociakultūrinės paslaugos (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams).

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2022 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas: saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas (šokių kolektyvas “Nenuoramos”, kapela “Nu lekam”, ansamblis “Skambesys”), užimtumas amatų būreliuose ar klubuose;
 • Individuali paslauga neįgaliajam;

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą

“Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2021 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje projektas

Projekto tikslas – plėtoti ir stiprinti žmonių su negalia gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius tarpusavyje ir su kitomis bendruomenėmis, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

2021 metais Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektas 

„Bėgant iš tylos pasaulio“

Stovyklų pagalba, skatinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų žmonių saviraišką įvairiose gyvenimo sferose, bei padėti spręsti problemas susijusias su kurtumo negalia.

 


2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Aktyvios fizinės veiklos treniruotės;

Projektą finansuoja:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Mažeikių rajono savivaldybė 

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Bendrųjų socialinių paslaugų projektą “Ištiesk pagalbos ranką”

Tikslinė grupė – vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus Mažeikių miesto ir rajono gyventojai.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Kirpimas;
 • Maudymas;
 • Skalbimas;
 • Lyginimas – džiovinimas;
 • Grupinio socialinio darbo užsiėmimai (neįgaliesiems vaikams ir jų šeimos nariams);

Projektą finansuoja: Mažeikių rajono savivaldybė.

2020 metais Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą.

Tikslinė grupė – Mažeikių rajono žmonės su negalia.

Vykdant projektą teikiamos šios paslaugos:

 • Neįgaliųjų dienos užimtumas;
 • Individuali pagalba neįgaliajam;
 • Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

Projektą finansuoja: 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  ir Mažeikių rajono savivaldybė 


2019-09 iki 2021-08  Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras vykdo „KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ projektą

Projektas skirtas: asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybėje.

Projektą finansuoja: 

logo

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-V-416

mazeikiu-neigaliuju-centras-a3-plakatas